Etimològicament és la disciplina que s’ocupa de  l’estudi de “l’ànima”. Més tard, sobre tot en l’època  moderna i contemporània, es centrarà en l’estudi de la ment i les seues característiques, així com de la conducta i del  comportament humà. Per tant, tractarem en aquesta matèria de la vida  psíquica de l’ésser humà, és a dir, la dimensió interna de la nostra consciència, estudiada bàsicament per  l’escola psicoanalítica. Aquesta fa especial incidència en tots aquells aspectes que nosaltres desconeixem  del nostre propi interior, com és l’inconscient i el  subconscient, i que es manifesta a través dels somnis. Per altra banda, tenim tota la vessant externa anomenada “conducta”,  que començarà per l’estudi del nostre aparell sensorial, la importància  de la memòria, l’originalitat de la nostra  imaginació, les diverses classes  d’intel.ligència, els diferents modes  d’aprenentatge, així com l’especificitat de la  motivació humana. Cal tindre també molt en compte els “estats afectius” que influixen en  gran mesura tots aquests trets que acabem d’assenyalar, com són els sentiments, emocions  i passions.  I finalment, altres aspectes fonamentals de la  Psicologia es centren en l’estudi de la “personalitat”,  la “psicopatologia”, la psicologia social i la psicologia de les organitzacions.
Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia Psicologia PSICOLOGIA