3a Avaluació La Psicologia clínica és una de les branques més interessants i necessàries en el món que vivim. Tots els aspectes que hem tractat en els apartats anteriors donen una explicació satisfactòria dels processos mentals, cognitius, de la conducta i de la relació humanes. Però què passa quan es veuen afectats per traumes, malalties o qualsevol desenvolupament anormal? Aleshores es fa imprescindible conèixer les causes, símptomes i diversos tractaments per tal d’ajudar a les persones a tindre una vida psicològica el més sana possible. La Psicologia social s’ocupa de la influència dels grups, de la societat on vivim en la pròpia conducta individual. La nostra personalitat no es forma de manera aïllada, sinó que el contacte i la interacció constant amb els altres la modela i, fins i tot, pot inclús determinar-la. La Psicologia de les organitzacions és un camp relativament modern en esta disciplina. Les diverses empreses estan demandant cada vegada més especialistes en psicologia per seleccionar personal, motivar els empleats o, arribat el cas, acomiadar-los. Tractarem temes com el “mobbing”, la síndrome del “burn-out” o el coaching en psicologia esportiva. Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia