En esta avaluació anem a profunditzar en la  reflexió sobre els procesos cognitius superiors,  en aquest cas tractarem de la “intel.ligència”. I no podíem deixar de banda en el recorregut de  l’assignatura aspectes tan interessants i claus com els de la  “motivació”, “la personalitat” i els “estats afectius” que  ens caracteritzen.
És un tema fonamental per entendre des de la Psicologia l´ésser humà. De la seua importància donen mostra l’existència d’innumerables tests i proves per mesurar-la. La perspectiva més actual es  centra en altres factors més  multidisciplinars, com les teories  de les intel.ligències múltiples de Gardner o  la teoria de la intel.ligència emocional de  Goleman
Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia 2a Avaluació
L’impuls que ens porta a alçar-nos del llit, a plantejar-nos mil i un  projectes i a dur-los endavant s’explica per la “motivació” humana i els seus trets bàsics. I connectat innexorablement a ella trobem els  “estats afectius”. Emocions com l’alegria, la ira, la tristesa,  l’angoixa, l’esperança, originen les nostres reaccions i els nostres  comportaments. I per acabar, tots els procesos estudiats fins ara  desemboquen en la construcció de la “personalitat” dels éssers  humans.