1a Avaluació
En aquesta avaluació, en primer lloc, farem  una aproximació a les característiques de la  Psicologia com a ciència, centrant-nos en les  diverses escoles que han tractat de donar una  resposta a les peculiaritats de l’ésser humà, la seua ment i la  seua conducta.  Després continuarem amb l’estudi dels  fonaments biològics de la conducta,  especialment el paper del cervell i del  sistema nerviós en el comportament i  actuació de les persones. També ens centrarem en l’anàlisi dels procesos  cognitius bàsics, en concret en la “sensació”, la  “percepció”, la “memòria” i “l’atenció”, elements  imprescindibles per a poder desenvolupar  posteriorment tasques més complexes.  I ja per finalitzar, començarem amb el tractament dels  procesos cognitius superiors. Sense entendre  els trets distintius i la importància de  “l’aprenentatge”, el “pensament” i el  “llenguatge” humà, no podrem mai  donar una solució a multitud de  problemes i situacions a què ens  enfrontem diàriament. 
Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia