Procesos cognitius superiors II
La Intel.ligència s’ha entés habitualment  des d’una única perspectiva: el raonament  (siga matemàtic o lingüístic), i s’ha cregut  poder mesurar-la adequadament mitjançant  tests i proves cada vegada més sofisticades. Autors com Howard Gardner i  Daniel Goleman li han donat un  “gir copernicà” a aquesta  concepció, proposant altres  explicacions que integren de  manera més completa i holista  diversos factors fonamentals que cal tindre en  compte a l’hora de definir en què es basa aquesta  capacitat humana. A més, va ser Jean Piaget qui plantejà a mitjans  del segle passat les característiques de les etapes del desenvolupament  cognoscitiu, que tant han  contribuït a la pedagogia i a la  psicologia evolutiva.  
Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia